top of page

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

El Consell Econòmic i Social va ser creat en 1994 amb l'objecte de donar participació a tots els agents socials implicats en el desenrotllament econòmic de la ciutat, i per tant, de servir de suport a les actuacions que des de l'Agència de Desenrotllament Local es perfilen.

 

És per això un òrgan consultiu, d'estudi i assessorament, en tot el referent al desenrotllament econòmic i social, que servix de suport a les polítiques a desplegar en cada moment.

 

La seua finalitat principal és l'estudi de la problemàtica sociolaboral i econòmica del municipi d'Alzira, així com proposar l'adopció de mesures tendents a corregir els desequilibris existents. Donat que no hi ha un model organitzatiu que puga proporcionar una solució a tots els problemes derivats d'un procés de desenrotllament local, es fa necessària la participació ciutadana com a fórmula de consens per a adoptar les polítiques locals adequades a la realitat social.

 

El Ple de l’Ajuntament d'Alzira, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2011, considerant els Estatuts del Consell Econòmic i Social i fent referència al seu article 3, va acordar designar com a membres d'aquest a:

 

Sr. Diego Gómez García, com a President.

 

Sr. Albert Furió Pérez, com a representant del Ple de la Corporació (Equip de Govern).

 

Sr. Miguel Vidal LLOPIS, com a representant del Ple de la Corporació (Oposició).

 

Sr. Raúl Tudela Soriano, com a representant de l'Associació Empresarial d'Alzira.

 

Sr. Andrés Bermejo Cutanda, en representació de l'organització sindical CCOO.

 

Sr. Raúl Roselló Gregori en representació de l'organització sindical UGT.

 

Dª Carmen Herrero Pardo com a secretària del Consell.

 

Amb veu, però sense vot:

 

Sr. David Peris Moll, en representació del Centre SERVEF d'Alzira.

 

Sr. Rafael Gadea Martínez, en representació del Gremi de Forners d'Alzira.

 

CONSELL ASSESSOR DE COMERÇ

El Consell Assessor de Comerç és un òrgan sectorial de consulta i opinió en matèria de comerç, de participació ciutadana en tots aquells assumptes i matèries que, d'una forma directa o indirecta, poden incidir en l'exercici de l'activitat comercial de la localitat d'Alzira.

 

El Consell Assessor de Comerç té la seua seu en l'Ajuntament d'Alzira, i és una de les ferramentes necessàries, com a òrgan consultiu, que exercix de pont entre l'administració local, autonòmica i els comerciants d'esta ciutat.

 

La seua finalitat principal és canalitzar la participació de les associacions de comerciants de la ciutat d'Alzira en els assumptes municipals que afecten el sector comercial, i contribuir a crear un infraestructura comercial competitiva en la localitat, adaptada als hàbits dels consumidors.

 

El Ple de l’Ajuntament d’Alzira, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2011, considerant els Estatuts del Consell Assessor de Comerç i fent referència al seu article VII, va acordar designar com a membres d’aquest a:

 

Sr. Diego Gómez García, com a President.

 

Sr. Xavi Pérez Juanes, com a representant del Ple de la Corporació (Equip de Govern).

 

Sr. Luisa Castells Garés, com a representant del Ple de la Corporació (Oposició).

 

Dª Ana Giner Escrivá, representant de l'Àrea Comercial Zona Centre.

 

Dª Alicia Sierra Clari, representant de l'Àrea Av. Sants Patrons i adjacents.

 

Dª Victoria Palomares Sampedro, representant Àrea Comercial Parc Pere Crespí.

 

Dª Francisco Gómez García, representant de l'Associació de comerciants Zona Pérez Galdós.

 

Sra. Josep Bernat Iborra *Tafaner, representant de l'Àrea Comercial J. Pau- Piletes-Dr. Ferrán.

 

Sr. Salvador Rubio Boix, en representació del Gremi de Forners.

 

Sr. Marisa Martínez Samblancat, en representació de l'Associació Empresarial d'Alzira.

 

Dª Carmen Herrero Pardo com a secretària del Consell.

bottom of page