top of page

El teu tinerari vital 2021

 

"El teu itinerari vital 2020" és un projecte que tracta de millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a través del desenvolupament d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció sociolaboral. Aquest es troba cofinançat per la Unió Europea a través del programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.


Es tracta d'un projecte que engloba itineraris d'inserció que inclouen, entre altres, la realització de les següents actuacions:

 

  • Acolliment i diagnòstic sociolaboral individualitzat.

  • Disseny i desenvolupament de l'itinerari individualitzat.

 

Cada itinerari d'inserció té com a objectius, d'una banda, el diagnòstic individualitzat centrat en la detecció de les necessitats, manques, actituds, competències i altres factors relacionats amb l'accés a l'ocupació, observant les inquietuds per part dels participants, a fi d'establir el seu perfil d'ocupabilitat.I d'una altra banda, l'establiment dels objectius a aconseguir, la relació d'accions de promoció personal i millora de l'ocupabilitat, així com els suports personalitzats necessaris.

En concret el projecte "El teu itinerari vital 2020" té les següents característiques:

 

  • Objectiu: Realització d'itineraris d'inserció laboral, en els quals participen 100 persones en situació d'exclusió social.

 

  • Duració: Del 14 d'octubre al 31 desembre de 2020.

 

  • Itineraris d'ocupabilitat: Són itineraris integrats consensuats a nivell individual amb cada participant, en funció de les seues necessitats (motivació laboral, formació i qualificació professional, adequació al mercat laboral actual...) i això, d'acord amb el programa marc, "Viatge a l’Empleabilitat", que està compost per 4 parades: acolliment, formació, entrenament i orientació,  i un destí final: l'empleabilitat.

 

  • Personal del projecte: Coordinadors, Orientadors laborals, Psicòlegs, Tècnics docents i Auxiliars administratius.

 

  • Participants: 100 persones en situació d'exclusió social, acreditada per informe dels serveis socials municipals de l'Ajuntament d'Alzira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procés selecció Personal del projecte:

 

La selecció del personal directiu, tècnic i administratiu es durà a terme mitjançant oferta genèrica als serveis públics d'ocupació: el Servei d'Intermediació laboral_Oficina Labora i Agència de Col·locació de l'Ajuntament d'Alzira

 

Les persones llistades per l'Oficina LABORA d'Alzira i l'Agència de Col·locació d'Alzira, una vegada registrada l'oferta genèrica de cadascun dels llocs a cobrir en aquest projecte, presentaran sol·licitud de participació juntament amb la documentació que justifique els requisits de cadascun dels llocs i mèrits que vulguen fer valdre, dins del termini establit a aquest efecte i segons les bases de la convocatòria.


DURACIÓ: 3 mesos

INICI: octubre 2020

 

Convocatòria selecció de personal del projecte_TANCADA

 

Obertura del procés de selecció per a la selecció del personal que durà a terme el projecte "El teu Itinerari Vital 2020".

Només podran participar les persones llistades per l'Oficina Labora d'Alzira, o que s'hagen inscrit en el portal de l'Agència de Col·locació de l'Ajuntament d'Alzira i hagen sigut validades per complir els requisits establits per a cadascun dels llocs a cobrir en les Bases de la convocatòria. Des d'aquesta entitat s'avisarà a totes les candidates i candidats perquè, si és la seua voluntat, presenten sol·licitud de participació.

Termini presentació sol·licituds: Del 17 al 26 de setembre de 2020, tots dos inclusivament.

Presentació telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alzira: https://bit.ly/2darhib, així com en qualsevol altre registre segons la Llei de procediment administratiu. En aquest últim cas, s'ha de enviar la sol·licitud al següent correu electrònic: formacion.idea@alzira.es.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes finals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta contestació alegacions

 

 

 

 

Actes provisionals

 

Es publiquen els resultats provisionals del procés de selecció del personal del projecte "El teu itinerari vital 2020".

Al·legacions: Del 2 al 6 d'octubre de 2020.

Entrevistes: Conforme a l'especificat en les Actes de baremació.

 

 

 

 

 

Taller d'AUTOESTIMA I AUTOCONCEPTE 1

Taller d'AUTOESTIMA I AUTOCONCEPTE 1

Taller d'AUTOESTIMA I AUTOCONCEPTE

Taller d'AUTOESTIMA I AUTOCONCEPTE

taller actitud positiva

taller actitud positiva

Taller ciutadania plena

Taller ciutadania plena

Taller d'actitud positiva 1

Taller d'actitud positiva 1

Sessió sobre projectes europeus

Sessió sobre projectes europeus

Sessió d'escolta activa

Sessió d'escolta activa

Sessió d'espanyol per a estrangers

Sessió d'espanyol per a estrangers

Sessió d'empoderament i coaching

Sessió d'empoderament i coaching

Sessió de Writter

Sessió de Writter

Cloenda

Cloenda

Sessió de Writter_01

Sessió de Writter_01

Curs de carretoner

Curs de carretoner

Curs manipuador d'aliments

Curs manipuador d'aliments

Curs TPC

Curs TPC

Curs de prevenció de la COVID-19

Curs de prevenció de la COVID-19

Taller d'entrevista

Taller d'entrevista

Taller d'entrevista

Taller d'entrevista

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Acollida i diagnòstic

Acollida i diagnòstic

Entrevista individual

Entrevista individual

Acció de competències digitals

Acció de competències digitals

Equip del projecte

Equip del projecte

Curs TPC

Curs TPC

Curs de prevenció de la COVID-19

Curs de prevenció de la COVID-19

Taller d'entrevista

Taller d'entrevista

Taller d'entrevista

Taller d'entrevista

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Sessió de ludificació

Acollida i diagnòstic

Acollida i diagnòstic

Entrevista individual

Entrevista individual

Acció de competències digitals

Acció de competències digitals

Equip del projecte

Equip del projecte

bottom of page