top of page
Anna_orientadora.png
ILDELD - ILDONA.png

|

Itineraris d’Orientació i Inserció Laboral

Els Itineraris d’Orientació i Inserció Laboral tenen com a objectiu principal dinamitzar la formació i ocupació de col·lectius vulnerables mitjançant polítiques públiques. En aquest cas, es contempla la dinamització i transformació del mercat de treball de dos grups poblacionals a través de dos itineraris:

 • ILDONA (Itinerari d’orientació i inserció laboral dirigit a dones):

ILDONA té com a objectiu principal l’atenció personalitzada de les dones desocupades d’àrees rurals, urbanes i inscrites en els Espai Labora de la Comunitat Valenciana. Els itineraris seran individualitzats i personalitzats, posant especial atenció a l’àmbit de l’ocupació, a més a més de rebre directrius d’orientació laboral, seguiment, informació i formació per a l’adquisició d’habilitats a través dels docents i orientadors.

Des de ILDONA es treballa per a la facilitació de la inserció laboral i acompanyament de les participants amb la meta d’enfortir la igualtat efectiva i la no discriminació en l’accés a l’ocupació.

 • Número de dones participants en l’itinerari: 60

 • Duració: 8 mesos

 • Subvenció sol·licitada: 132.900€

 

 • ILDELD (Itinerari d’orientació i inserció laboral dirigit a persones desocupades de llarga duració de 45 anys):

ILDELD està dirigit a col·lectius vulnerables amb dificultats especials d’accés al mercat de treball, concretament a les persones desocupades de llarga duració majors de 45 anys i inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Comunitat Valenciana. Els itineraris són individualitzats i personalitzats.

Amb ILDELD es pretén afavorir l’ocupabilitat d’este grup poblacional per mitjà d’accions d’informació, orientació, formació i acompanyament, o altres actuacions fomentades impartides pels docents i orientadors. Per descomptat, es proporcionaran les eines necessàries perquè els participants puguen fer una recerca activa d’ocupació de manera autònoma, així com detectar i dinamitzar iniciatives d’autoocupació.​​

 • Número de participants en l’itinerari: 40

 • Duració: 8 mesos

 • Subvenció sol·licitada: 240.000€

SELECCIÓ DE PERSONAL

 • ORIENTADOR/A LABORAL

 • DOCENT MÒDULS ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

 • DOCENT EXCEL AVANÇAT I FERRAMENTES WEB 2.0

 • DOCENT INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES

 • DOCENT ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MONTS

 • DOCENT OCUPACIÓ DOMÈSTICA

 • DOCENT ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES EN DOMICILI

 • DOCENT ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

 • DOCENT OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA

 • DOCENT CUINA

Els llocs de treball que es concursen són quatre en el cas dels orientadors i un per cada especialitat docent.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS | ORIENTADORS I DOCENTS

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a contar des del dia següent de la publicació de les presents bases. S’ha de presentar la documentació corresponent en la CLAU Oficina d’Atenció Ciutadana d’este Ajuntament o a través de la Seu Electrònica d’esta corporació. Més informació al respecte a les bases.

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de juliol fins a l’11 d’agost

bottom of page