top of page

PROGRAMA EMPRÉN

El programa EMPRÉN està finançat en la seua totalitat per fons municipals i té per objecte incentivar als emprenedors d’Alzira, a través d’una subvenció de 600 €.

 

Les ajudes van destinades a persones desocupades que s'hagen donat d'alta com a autònoms a la Seguretat Social o que hagen constituït una nova empresa. La present convocatòria subvenciona les altes produïdes 16 de novembre del 2020 al 15 de novembre del 2021.


Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de 23 de setembre de 2020, pel qual es convoquen les bases del programa Emprén, ajuda municipal a la creació d'empreses a Alzira. Anunci

 

 

Beneficiaris

 

Autònoms individuals, autònoms col·laboradors o autònoms integrats en una societat civil o mercantil, en què el 51% de les participacions socials de l’empresa queden constituïdes per autònoms i hagen causat alta inicial durant l’exercici actual, en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, a partir de l’1 de gener i fins al 15 de novembre del present exercici, o aquells treballadors autònoms que hagen cursat l’alta entre el 16 de novembre i el 31 de desembre de l’exercici anterior.

 

 

Presentació i tramitació de sol·licituds

 

El termini per a presentar les sol·licituds serà des del dia... 28/09/2021

Les sol·licituds podran presentar-se de dues formes:

 

 • De forma presencial 

Mitjançant la CLAU, Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Alzira, i presentant tota la documentació necessària AMB CITA PREVIA en l'enllaç o contactant amb el 960 70 43 48.

 

 • De forma telemática 

Podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds i, per a això, s'accedirà mitjançant el Portal de la Ciutadania de la web de l'Ajuntament d'Alzira buscant en el catàleg el tràmit EMPRÉN.

 

 

Documentació

 

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se dels següents documents:

 

 • Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari (inclòs en la sol·licitud)

 • Consentiment exprés, per part del beneficiari, que autoritze l’Ajuntament d’Alzira a consultar en el Departament de Recaptació la situació d’estar al corrent de les seues obligacions fiscals i recaptar davant l’Administració de l’Agència Estatal Tributària la informació relativa al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de forma directa a través de certificat telemàtic. (inclòs en la sol·licitud)

 • Còpia de la targeta de demanda d’ocupació que acredite la condició de persona inscrita com a aturada en la data de la declaració d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris (mod. 036) o certificació de demanda expedida pel LABORA (DARDE).

 • Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (mod. 036), com a personal treballador autònom o professional o Document Únic Electrònic DUE amb Codi Segur de Verificació. 

 • Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

 • En el cas de societats civils o mercantils documentació justificativa de la participació de treballadors autònoms en, com a mínim, el 51% del capital social de l’empresa.

 • Informe de vida laboral del sol·licitant de la subvenció, actualitzat en la data de la sol·licitud.

 • Autorització perquè l’Ajuntament d’Alzira consulte en el Departament d’Urbanisme la situació de la tramitació de les llicències corresponents a l’inici de l’activitat, si escau. (inclòs en la sol·licitud)

 • Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al beneficiari durant els tres últims exercicis fiscals.


I, a més, per als casos següents, s’acompanyarà esta documentació amb:


Autònoms col·laboradors

 • Llibre de família.

 • Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de l’autònom col·laborador.

 • Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de l’autònom titular de l’activitat.

 

Socis treballadors o cooperativista d'empreses d'Economia Social inclosos en el règim general S.S.

 • Certificat que faça constar la data d’alta i permanència com a soci treballador o soci cooperativista incorporat a la Societat, al qual s’adjunte la corresponent escriptura pública en què es documente la subscripció d’accions o participacions, de classe laboral, en quantia suficient per a complir el requisit establit en la base 3 Beneficiaris.

 • Còpia del contracte de treball del soci. En el cas d’incorporació a una cooperativa, certificat que faça constar la durada de la jornada que té fixada la persona que s’incorpora, i el percentatge que suposa sobre la jornada completa.

 

 

Forma de pagament

 

Una vegada resolts favorablement els expedients s'efectuarà un pagament únic, mitjançant l'entrega de la targeta electrònica “TARGETA D'ALZIRA” per l'import de l'ajuda concedida, que podrà fer-se efectiva en qualsevol dels comerços d' Alzira adherits a este sistema de pagament. La caducitat vindrà determinada en la pròpia targeta, sent este període aproximadament d'un any, amb l'objectiu de que el seu consum estimule l'economía local.

 

A través d'esta mesura es pretenden conjugar totes les accions de promoció econòmica, i això amb la finalitat principal que els recursos d'Alzira repercutisquen directament en la localidad, en forma d'activitat econòmica.

 

2019

Nous Emprenedors

2019

Nous Emprenedors

2018

Nous emprenedors

2017

Nous emprenedors

2016

Nous emprenedors

2015

Nous emprenedors

2014

Nous emprenedors

2013

Nous emprenedors

2012

Nous emprenedors

2011

Nous emprenedors

2010

Nous emprenedors

Please reload

_MG_8487.jpeg

2021

Nous Emprenedors

Cartel_Vertical.jpg
bottom of page