top of page

#EMPRÉN Este programa, finançat íntegrament per fons municipals, té per objecte incentivar els emprenedors d’Alzira, a través d’una subvenció de 600 €, que s’abonen a través de la Targeta d’Alzira. Les ajudes van destinades a persones desocupades, inscrites en LABORA, que s’hagen donat d’alta com a autònoms a la Seguretat Social o que hagen constituït una nova empresa. La convocatòria subvenciona les altes produïdes entre el 16 de novembre de l’exercici anterior i el 15 de novembre de l’exercici actual.

 

#PREMI CREA UNA IDEA AL MERCAT DE LA VILA Amb esta iniciativa s’estimulen noves fórmules per a l’emprenedoria. Els premiats són beneficiaris d’un premi que sufraga el cost de la parada en el mercat municipal de la Vila durant 1 any.

 

#PREMIS IDEA COWORKING ALZIRA Amb esta iniciativa s’estimulen noves fórmules per a l’emprenedoria. Els beneficiaris gaudixen amb este premi de 6 mesos gratuïts en les instal•lacions d’EFECTO COWORK, compartint sinergies amb altres empreses.

#AJUDA EAUTOP

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent als membres de societats civils i de comunitats de béns. Deuran desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transició digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

L'import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros a tant alçada per persona beneficiària. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades les condicions establides, lliurant-se d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. Termini de presentació de sol·licituds des del dia 25 de gener de 2022 fins al 31 d'octubre de 2022.

 

#AJUDA AL FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM PROJECTE INNOVADOR GVA L’objecte de l’ajuda és la concessió de subvencions per a fomentar l’emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom a les persones desocupades que hagen iniciat la seua activitat autònoma a partir de l’1 de gener i fins a l’1 de setembre i accedisquen a l’ocupació a través de la creació d’activitat empresarial independent, com a personal treballador autònom en projectes innovadors. A l’efecte d’esta convocatòria, es consideraran innovadors/ores:

 

  • Projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents.

  • Activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d’oferta en el territori on la persona treballadora autònoma prestarà serveis.

  • Idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

 

L’import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol•licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels col•lectius següents:

 

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros

b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros

c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.

d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros

 

*Els imports establits en les lletres a, b i c s’incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

 

 

Per a sol•licitar esta ajuda és necessària la presentació d’un informe elaborat per una entitat que forme part del mapa d’entitats de l’Ecosistema de l’Emprenedor que acredite que l’empresa és innovadora i viable. IDEA, com a entitat adherida al mapa, pot confeccionar els informes d’empresa innovadora dels emprenedors d’Alzira.

 

Les sol•licituds es presentaran fins a l’1 de setembre o bé en el termini de 2 mesos des de la data d’inici de l’activitat.

bottom of page